مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی
  • کمک رسانی به بیمارستان مرکز طبی کودکان
  • کمک رسانی به آسایشگاه کهریزک